תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

שימוש באתר זה www.bookescaperoom.co.il, באפליקציה או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר"), על ידך - משתמש הקצה ("משתמש הקצה"), ביצוע פעולה יזומה ("פעולה יזומה") הכוללת בין השאר, הזמנה, פנייה, הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי BookEscapeRoom (להלן: "בוק אסקייפ רום") שכתובתה רחוב הדיונון 7, ראשון לציון.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד BookEscapeRoom, האתר, בעלי האתר, מנהלי האתר, דריקטורים באתר, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר על פי תנאי השימוש.
רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את האתר כלפי מבצעי הפעולות באתר.
במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר.
BookEscapeRoom שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

1. כללי

1.1. האתר מופעל על ידי BookEscapeRoom ומספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, המספק בין השאר אינדקס חדרי בריחה, שירותי הזמנות אונליין לחדרי בריחה והפניות לחדרי בריחה.
1.2. BookEscapeRoom מציעה באתר, בין השאר, אפשרות להזמנת מוצרים ו/או השירותים אצל ספקים שונים וחדרי בריחה שונים ("בית העסק", "בתי העסק", לפי העניין).
1.3. למען הסר ספק, BookEscapeRoom אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או את השירותים המוצגים באתר, אשר התשלום עליהם מתבצע ישירות בבית העסק ואין לBookEscapeRoom- שום אחריות על מוצרים ו/או השירותים.
1.4. BookEscapeRoom אינה מוכרת את המוצרים ו/או מספקת את השירותים ואין לראות בBookEscapeRoom- כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.
1.5. תנאי השימוש הם הסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידך - משתמש הקצה. על ידי שימוש באתר, אתה – משתמש הקצה, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.
1.6. זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש הקצה ולא ניתנת להעברה לכל צד ג.
1.7. משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.
1.8. משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת BookEscapeRoom, ושBookEscapeRoom לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת, בשל נסיבות התלויות ב-BookEscapeRoom וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בBookEscapeRoom, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושהה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את BookEscapeRoom בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
1.9. לBookEscapeRoom תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. BookEscapeRoom רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
1.10. אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.

2. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

2.1. BookEscapeRoom שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים.
2.2. כל שינוי בתנאי השימוש ו/או במדינויות הפרטיות יחול החל ממועד השינוי.
2.3. השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מיידי על כל משתמשי האתר, וכל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי ביצוע השינויים האמורים תיחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה.
2.4. אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.

3. ציוד

משתמש הקצה יהיה אחראי לקו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ("הציוד"), ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. BookEscapeRoom לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.

4. כללי התנהגות למשתמש הקצה

4.1. האתר הינו קניינה הפרטי של BookEscapeRoom. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.
4.2. BookEscapeRoom דורשת כי כל פעילות של משתמש הקצה באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד.
4.3. משתמש הקצה לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של BookEscapeRoom בכתב ומראש.
4.4. כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של BookEscapeRoom מגביל ו/או מונע ו/או מפריע למשתמש קצה כלשהו מלהשתמש ולהנות מהאתר הינה אסורה.
4.5. משתמש הקצה לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחרים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עלולים להתחרות ב-BookEscapeRoom. האמור בסעיף זה יחול לטובתה של BookEscapeRoom ו/או לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של BookEscapeRoom

5. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

5.1. כל דבר באתר הוא רכושה הקנייה הבלעדי של BookEscapeRoom או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מBookEscapeRoom, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
5.2. האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מBookEscapeRoom או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פירסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. משתמש הקצה מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מ-BookEscapeRoom של החומר המוגן מהאתר. כל סימני המסחר של BookEscapeRoom המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של BookEscapeRoom.
5.3. משתמש הקצה לא יעלה לאתר, יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך. על ידי הצגת חומר בכל איזור פומבי באתר, משתמש הקצה מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן BookEscapeRoom זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. משתמש הקצה מרשה גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה מעניק לBookEscapeRoom את הזכות לערוך, לשפכל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. האמור בסעיף זה יחול לטובתה של BookEscapeRoom וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של BookEscapeRoom.
5.4. למען הסר ספק BookEscapeRoom אינה אחראית על המידע אודות בתי העסק המוצג באתר, כולל תמונות, סימני מסחר או כל תוכן אחר. כל אחריות על זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר תחול באופן בלעדי על בעלי העסק אשר אישרו את הסכמתם לעשות שימוש בתכני אתר האינטרנט שלהם.

6. היעדר אחריות

6.1. משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. BookEscapeRoom, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם, בתי העסק, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלוא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או מוצרים שיסופקו באמצעות האתר.
6.2. הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככול שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVILABLE". BookEscapeRoom מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קניניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.
6.3. BookEscapeRoom אינה מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך להזמין ואו לרכוש באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או השירותים, טיבם ו/או התאמתם לצרכיך.
6.4. המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים/ספקים/בתי העסק וכיו'ב.
6.5. BookEscapeRoom לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישתך ו/או הזמנתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך לבצע רכישה ו/או הזמנה.
6.6. BookEscapeRoom לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי בתי העסק או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
6.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל BookEscapeRoom לא תהיה אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.
6.8 באתר מוצג אינדקס בתי עסק המתעדכן מעת לעת באופן ידני ואוטומטי. אין אנו אחראים למידע שהוסף או נמחק בין אם הדבר נעשה בצורה אוטומטית או בצורה ידנית עקב הפרת תנאי השימוש. בהתאם לכך, במידה המותרת על פי חוק אנו במפורש מסירים כל האחריות, מצגים ותנאים, מפורשים או משתמעים. אנחנו לא נהיה אחראים לכל אובדן, בין אם של מידע, מוניטין, או כל נזקים עקיפים או ישירים, הנובעים מהשימוש באינדקס, ואין לנו אפשרות לחזות באופן סביר כל נזק כזה שעלול להתרחש.

7. הגבלת אחריות

בשום מקרה, BookEscapeRoom לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה. בשום מקרה, חבותה ואחריותה של BookEscapeRoom, בשל עסקה ו/או בקשר אליה, לא תהיה גבוהה מ-5% גובה סכום העסקה הכולל.

8. בקרה, פיקוח ומעקב

ל-BookEscapeRoom תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בחוות הדעת, ביקורות ותגובות, ככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על ידי BookEscapeRoom, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, BookEscapeRoom תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל חומר, אשר BookEscapeRoom סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות.

9. פרטיות

משתמש הקצה מכיר בזאת שכל ההתכתבויות, חוות דעת, דירוגים, הערות ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר ("קהילות") הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה מבלי ידיעתו. BookEscapeRoom אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן BookEscapeRoom מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר, בין אם חוות דעת, דרוג או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה לBookEscapeRoom את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פירסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת. למידע נוסף אנא עיין במדיניות הפרטיות של BookEscapeRoom.

10. הענקת רישיון

על ידי פרסום באתר או דרכו, משתמש הקצה יהא כמי שנתן לBookEscapeRoom רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את התקשורות לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו.

11. שיפוי ושחרור

משתמש הקצה מסכים להגן על, לשפות ולפצות את BookEscapeRoom ואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.
משתמש הקצה הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בית העסק ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את BookEscapeRoom מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בית עסק, לכל פעולה של בית עסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של בית העסק לקיים את תנאי השירות או מוצר שהוזמן, וכן לגבי כל אינטראציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.

12. ביטול הסכם זה

BookEscapeRoom רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.

13. סימני מסחר

"BookEscapeRoom" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "BookEscapeRoom", בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של BookEscapeRoom, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.

14. תוכן צדדים שלישיים

כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי BookEscapeRoom ול-BookEscapeRoom לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
BookEscapeRoom לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, BookEscapeRoom לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.
ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של BookEscapeRoom לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. BookEscapeRoom אינה אחריות לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהן קיים לינק באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר לינק אליהם מופיע באתר. משתמש הקצה מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם משתמש הקצה מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוכע לכך רובצים עליו. BookEscapeRoom לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.

15. משלוח הודעות על ידי BookEscapeRoom ו/או מי מטעמה למשתמשי הקצה

על מנת שתהיה מעודכן בפעילויות המתפרסמות באתר מעת לעת, BookEscapeRoom חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעידכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לBookEscapeRoom- עת ביצוע פעולה יזומה באתר. הנך מאשר בזאת לBookEscapeRoom ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור, באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של BookEscapeRoom בכתובת הדואר האלקטרוני info@bookescaperoom.co.il ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שBookEscapeRoom- ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומאטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

16. רישום באתר

בעת ביצוע פעולה יזומה, כגון הזמנה באתר, יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון ועוד. בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים ושהדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם בבעלותך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, BookEscapeRoom ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להזמין. לBookEscapeRoom ו/או לבתי העסק שמורה הזכות לבטל את השתתפותך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתדרש לנמק, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ'י חוק. החברה ו/או בתי העסק יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבית העסק ו/או לBookEscapeRoom ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר. מועד קבלת ההזמנה שלך כפי שנרשם במחשבי BookEscapeRoom הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי BookEscapeRoom ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.

17. תשלום וקבלה

התשלום מתבצע מול בית העסק ובאחריותו, ל-BookEscapeRoom אין אחריות ו/או התחייבות על המחירים הרשומים באתר, והאחריות על ביצוע התשלום ומחיר העסקה הינם באחריות בית העסק בלבד.

18. ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה

ביטול הזמנה יעשה באמצעות פניה דרך האתר או באמצעות טלפון או באמצאות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), ויכלול את פרטי ההזמנה.
בכל מקרה ל-BookEscapeRoom אין כל אחריות על ביצוע העסקה ו/או ביטולה ו/או אי הופעה של הלקוח. BookEscapeRoom לא תישא באחריות או פיצוי כספי בכל מקרה של הפסד לבעלי העסק ו/או למשתמש הקצה.

19. ביטול עסקה על ידי BookEscapeRoom

BookEscapeRoom ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
19.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
19.2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הזמנה.
19.3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת BookEscapeRoom את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.
19.4. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאית BookEscapeRoom לבטל את הרכישה הספציפית.
19.5. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.
19.6. BookEscapeRoom רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.

20. אחריות בית העסק

בית העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש הקצה, בקשר עם מימוש ההזמנה ו/או אי מימושה עקב מעשה או מחדל של בית העסק ו/או בקשר עם המוצרים / השירותים נשוא ההזמנה. אתה מוותר ומשחרר את BookEscapeRoom מנהליה, הדירקטורים בה, עובדיה, סוכניה ושלוחיה מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.
שונות
21. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
22. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
23. הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
24. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי BookEscapeRoom לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של BookEscapeRoom לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
25. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
26. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.