תקנון מבצע קיץ 7.2020

תקנון פעילות "מבצע קיץ מטורף 7.2020" - BookEscapeRoom

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות "מבצע קיץ מטורף 7.2020" של אתר bookescaperoom.co.il (להלן: "האתר") והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים, ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

הפעילות

פעילות מבצע נושאת הטבות לקידום מכירות בשם "מבצע קיץ מטורף 7.2020" (להלן: "הפעילות") שתערך בהתאם להוראות תקנון זה (להלן: "התקנון") .

תקופת הפעילות

הפעילות תחל ביום ה' 02.07.2020 בשעה 10:00 ותסתיים ביום שבת 04.07.2020 בשעה 23:59 (להלן: "מועדי הפעילות"). בוק אסקייפ רום רשאית לשנות את מועד תחילת הפעילות ו/או את מועד סיומו, לרבות להאריך, לקצר או לקטוע את תקופת הפעילות. כל שינוי במועדי הפעילות יעודכן בתקנון.

תנאי ההשתתפות בפעילות

ההשתתפות בפעילות פתוחה בפני כל גולשי האתר אשר הזמינו חדר בריחה דרך ממשק ההזמנות האתר במהלך תקופת הפעילות. משתתף אשר הזמנתו לא תצא אל הפועל, מכל סיבה, כולל ביטול ע"י הלקוח, החדר בריחה, או כל גורם אחר, השתתפותו בפעילות בטלה. בוק אסקייפ רום שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להפסיק השתתפות ו/או זכייה של משתתף כלשהו/קבוצת משתתפים כלשהי בפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, תהא בוק אסקייפ רום רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו. המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד בוק אסקייפ רום, או מי מטעמה, בקשר עם האמור לעיל.

הזוכים בפעילות

בתום כל יום פעילות, ועדה מטעם האתר תבחר 2 זוכים מקרב כלל המשתתפים בפעילות ביום הקודם, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הבחירה תבסס על שיקולים שונים ולרבות אך לא רק, שעת ההזמנה, חדר הבריחה שהוזמן, מועד המשחק שהוזמן ומספר ההמשתתפים. הודעה בדבר הזוכים תפורסם בעמוד הפייסבוק של בוק אסקייפ רום שכתובתו facebook.com/bookescaperoom.co.il. בוק אסקייפ רום תיצור קשר עם הזוכים באמצעות כתובת המייל שמסרו בתהליך ההזמנה באתר וזאת על מנת לעדכנם בזכיה ולתאם מולם מסירת הפרסים. במידה והזוכים לא ישיבו למייל תוך 7 ימים הזכייה תיפסל. לא ניתן לזכות יותר מפעם אחת. לא ניתן לערער על החלטות האתר בנוגע לפעילות, והחלטות האתר והועדה בנוגע לפעילות הן סופיות ומוחלטות.

פרסים

הפרס בפעילות הינ שובר מתנה בשווי 75 ש"ח למימוש במגוון בתי עסק כמפורט באתר ספק השוברים קשרים פלוס. יובהר, כי מימוש השובר כפוף לתנאים ולהוראות של ספק השוברים. הזוכה לא יהיה רשאי לבקש מהאתר להחליף את הפרס או לבקש תמורה כספית או אחרת בגינו. האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות כלפי משתתפי הפעילות בקשר עם הפרסים, איכותם, תקינותם, אספקתם ו/או כל תכונה אחרת שלהם, ולא יהיו חייבים למשתתף כל פיצוי היה והפרס אינו לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא.

* הפעילות מיועדת באופן שווה לגברים ולנשים ועל כן בכל מקום בתקנון בו הפנייה מנוסחת בלשון זכר, יראו את הפניה כמופנית אל נשים וגברים גם יחד.